środa, 24 lipca, 2024

Zapisz się do naszego „Newsletteru” aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych artykułach i wygraj realizację w technologii 3d swojego projektu pierścionka lub obrączki.

       

 

 

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Na stronie głównej zapisz się do Newsletteru poprzez wpisanie w odpowiednie pole swojego adresu e-mail i kliknięcie strzałki obok. Następnie na adres e-maila który wpisałeś przyjdzie wiadomość z linkiem do potwierdzenia subskrypcji.

Dnia  21-04-17 zostanie rozlosowana nagroda spośród listy adresów mailowych które dołączyły do Newslettera Rynku Jubilerskiego. Nagrodą  jest realizacja projektu 3d pierścionka lub obrączki, nadesłanego przez zwycięzcę.

Regulamin konkursu dostępny poniżej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Jan Karaszkiewicz 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Newsletter”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji konkursu „Newsletter”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest firma Diamentum z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefa Wybickiego 7, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Osoba biorąca udział w Konkursie, zwana dalej „Uczestnikiem”

4. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski, na podstawie niniejszego „Regulaminu”

5. Konkurs odbywać się będzie od dnia 22-03-17 do dnia 21-04-17.

6. Konkurs jest jednoetapowy.

7. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest zarejestrowanie się na Newsletter w magazynie internetowym RynekJubilerski.pl

7. W konkursie zwycięży jedna osoba na sto zarejestrowanych.

8. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

9.Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego „Regulaminu”.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu.

2.Uczestnikiem w Konkursie może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz zarejestrowała się na Newsletter w magazynie internetowym RynekJubilerski.pl

3. Uczestnik powinien posiadać aktywną skrzynkę e-mail

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani człownkowie najbliższej rodziny pracowników. “Pracownik” to osoba zatrudniona na podstawie dowolnego tytułu prawnego. “Członek najbliższej Rodziny”rozumie się wstępnych, zastępnych, małżonków oraz osoby pozostające w bliskim kontakcie.

7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik zezwala na publiczne ujawnienie nagrody na stronie magazynu internetowego RynekJubilerski.pl

8. O wynikach Konkursu Organizator Konkursu poinformuje Uczestników dnia 26.04.2017r przez newsletter oraz na stronie internetowej magazynu RynekJubilerski.pl

§3. NAGRODY

1. Wykonanie w programie 3D oraz wydruk z wosku wzoru pierścionka lub obrączki wedle swojego projektu.

2. Wartość Nagrody nie przekracza 796,00zł.

3. Nie ma możliwość spieniężenia Nagrody

§4. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD

1. Organizator przesyła wiadomość z informacją o wygranej na adres e-mail Uczestnika, oraz na stronie RynekJubilerski.pl .

2. W przypadku braku kontaktu w przeciągu 5 dni roboczych z Uczestnikiem, Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kolejnego Uczestnika uprawnionego do odbioru Nagrody.

3. Uczestnik jest zobowiązany przesłać projekt pierścionka jaki chce żeby był wykonany.

4. W przeciągu 10 dni roboczych od podania projekt pierścionka przez Uczestnika, Organizator wykonuje pierścionek.

5. Odbiór Nagrody odbędzie się w biurze handlowym Diamond Sky w Krakowie, ul. Wiślna 2 lub za pośrednictwem wysyłki kurierskiej po terminie podanym w punkcie 4, w przeciągu 5dni roboczych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki na czas będące wynikiem podania błędnego adresu doręczenia (lub innych danych).

§ 6. ZMIANY REGULAMINU KONKURSU

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, tj. w razie, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego.

2.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust..1 niniejszego paragrafu Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu.

§ 7. SECYFIKACJA PROJEKTU DO REALIZACJI

1.Po ogłoszeniu wyników Uczestnik przesyła drogą mailową lub pocztą projekt pierścionka lub obrączki do realizacji przez organizatora.

2. Projekt nie może przekraczać wymiarów 5mm x 25 mm x 25 mm

3. W projekcie może być przewidziane maksymalnie 11 kamieni o standardowych szlifach.

4. Projekt zostanie zostanie wykonany w komputerze w technologii 3d a następnie wydrukowany z wosku drukarką 3d firmy Solidscape.

5. Uczestnik upoważnia organizatora do opublikowania wykonanego projektu w dowolnej formie na łamach magazynu Rynku Jubilerskiego oraz na Stronie Rynku Jubilerskiego na FaceBooku.

§ 8. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu „Newsletter” mogą być składane w formie pisemnej, na adres siedzimy Organizatora wskazany w Regulaminie lub na adres e-mail redakcja@rynekjubilerski.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji oraz przyczynę reklamacji i treść żądania.

2. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. PUBLIKACJA REGULAMINU KONKURSU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie Rynek Jubilerski Organizatora

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Diamentum, z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Wybickiego 7

3. Przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu odbywać się będzie wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień tego Regulaminu.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Organizator stosuje adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych dostarczanych przez Uczestników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem.

3. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.